Archiv rubriky: Nezařazené

Česká – Obvodní báňský úřad zastavil řízení

Obvodní báňský úřad dne 6.1.2020 definitivně zastavil řízení o stanovení dobývacího prostoru pro kamenolom v lokalitě Ouštice - Česká. Rohodnutí je k nahlédnutí zde: http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2020/02/Usneseni_o_zastaveni_SR-1.pdf . Po 3 letech máme tedy i díky vám, kteří jste se podíleli na odporu proti tomuto nesmyslnému záměru, vyřešen jeden problém. Doufejme, že někoho dalšího podobná věc znovu nenapadne.  

LOM Ouštice EIA

Poté, co bylo Odborem životního prostředí Stč. kraje rozhodnuto, že záměr oznamovatele Kamenolomy ČR s.r.o. má významný vliv na životní prostředí a dokumentace k tomuto záměru musí být projednána v řízení EIA, oznamovatel předložil upravenou a doplněnou dokumentaci k projednání dle zák. 100/2001Sb. Text dokumentace je ke stažení z portálu Cenia: Dokumentace EIA Ouštice . K dokumentaci jsme připravili stanovisko spolku, které  navazuje na naše dřívější vyjádření ke zjišťovacímu řízení. Text je dostupný zde. V další fázi bude jmenován posuzovatel, který zhodnotí dokumentaci včetně vypořádání všech připomínek. Pokud nebude dokumentace vrácena k doplnění ev. přepracování, potom následuje veřejné projednání v Neveklově. O tom bude veřejnost zpravena na úřední desce města. Při tomto jednání mají občané možnost vyjádřit své námitky.

EIA na stanovení dobývacího prostoru Česká ukončena

Na žádost těžaře byl ukončen proces EIA na stanovení dobývacího prostoru vlokalitě Mlékovice - Česká. Naše společné úsilí tak bylo úspěšné. Věřme, že podobný nápad na zničení naší krajiny nedostane do budoucna někdo jiný. Snad se někdy i dočkáme změny Horního zákona, která by nás zbavila této hrozby definitivně. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili petiční akce, nebo nás nějak jinak podpořili.
    Nadále však zůstáváme v pozornosti a všímáme si, co děje s životním prostředím okolo nás. Momentálně pracujeme na připomínkách k dokumentaci EIA na rozšíření a zahloubení stávajícího lomu v Oušticích.  

Lom Ouštice – zjišťovací řízení

Krajský úřad, odbor životního prostředí na základě vyjádření Města Neveklov a našeho vyjádření stanovil, že záměr rozšíření lomu Ouštice má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA. Pro zájemce o plné znění tohoto rozhodnutí je toto k nahlédnutí zde: http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2018/09/099263-_ZZR-_tezba_Oustice.pdf

Lom Ouštice

Kamenolomy ČR s.r.o., která provozuje stávající lom v Oušticích vyčerpala povolené množství kamene k těžbě. V minulosti vykoupila kolem lomu téměř všechny pozemky a hodlá i do budoucna v těžbe zde pokračovat. K tomu potřebuje od Báňského úřadu příslušné rozhodnutí. Součástí podkladů pro toto rozhodnutí je stanovisko odboru životního prostředí Středočeského kraje, zda má být tento záměr posuzován v řízení EIA. Oznámení záměru je k dohledání zde Kromě pokračování v těžbě východním směrem do louky hodlá těžař v dalším období zahloubit lom o 17m. Po dobu těžby by bylo nutno podzemní vodu odčerpávat. Hrozí tak nebezpečí ohrožení zdrojů vody v Oušticích a na Lipkách. S ohledem na tato nebezpečí a z důvodu, že provoz lomu nebyl nikdy posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí v místě, požádali jsme za spolek Česká 458 Krajský úřad, odbor životního prostředí, aby byl záměr podrobně projednán v řízení EIA. Celé naše stanovisko je uloženo zde.

Prodloužení lhůty pro těžaře

Obvodní báňský úřad v Praze na základě žádosti Kámen Zbraslav a.s. prodloužil o dva roky lhůtu pro zajištění kladného rozhodnutí EIA a další nutných podkladů, na jejichž základě lze stanovit v prostoru Česká nový dobývací prostor. Těžaři v původní lhůtě nedodali požadované doklady. Dokumentace EIA jim byla vrácena k přepracování.

Stav projednávání dokumentace EIA

Ministerstvo životního prostředí na základě stanoviska posuzovatele a našich připomínek vrátilo společnosti GET dokumentaci EIA k přepracování. Posuzovatel, stejně jako my, rozporoval zejména opodstatněnost záměru a kumulaci vlivů na životní prostředí se stávajícím zdroji znečištění, zejména pak s provozovaným lomem Ouštice. Celý text dopisu MŽP, kterým vrací dokumentaci k přepracování je ke stažení zde.

Transparentní účet

Pro financování potřeb spolku, zejména technických a právních posudků k EIA a ev. k následným správním řízením, jsme zřídili transparentní účet.
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2401114489
Z účtu jsme již hradili právní pomoc při koncipování našeho stanoviska k dokumentaci EIA. Každá částka, kterou přispějete, bude využita ve prospěch naší společné snahy o odstranění hrozby otevření dalšího lomu v Neveklově. Děkujeme.  

Boj začíná – byla zveřejněna dokumentace EIA

Městský úřad obdržel vyrozumění od Ministerstva životního prostředí, že společnost GET zveřejnila dokumentaci EIA ke svému záměru stanovit dobývací prostor s následnou těžbou kamene u nás na České. Obec nyní toto zveřejní na vývěsce a veřejnost má možnost ve 30ti denní lhůtě uplatnit svoje námitky. Vyjádřit se může každý, komu záměr na zničení našeho životního prostředí není lhostejný. Svoje připomínky můžete uplatnit u MŽP přímo sami nebo prostřednictvím zastupitelstva nebo nebo případně prostřednictvím naším. Nyní shromažďujeme argumenty proti záměru. Celá dokumentace je ke stažení na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1188 a měla by být k dispozici v tištěné podobě i na Městském úřadu.