Archiv rubriky: Nezařazené

Nová žádost o výjimku dle §56 Zákona o ochraně přírody

Lomaři podle očekávání podali novou žádost o výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Svoji žádost doložili stanoviskem České geologické služby, zpracovaným na základě jejich zadání, kterou se snaží odůvodnit nezbytnost pokračování v těžbě na lomu Ouštice. K žádosti jsme jako spolek Česká 458 z.s. podali toto stanovisko. Na základě této nové žádosti a přípisu ČGS vydal tentokrát Odbor životního prostředí Středočeského krajského úřadu, kde přistoupil na uvedené argumenty, když stejné v prvním řízení odmítl. Rozhodnutí Krajského úřadu je k nahlédnutí zde. Stanovisko České geologické služby zde. Protože považujeme vydanou výjimku za protizákonou, podali jsem proti ní odvolání k Ministerstvu životního prostředí. Text odvolání. Nyní čekáme, jak MŽP vyřídí naše odvolání.

Provoz lomu zastaven

Na bráně lomu se objevila cedule s informací o dočasném zastavení provozu lomu z technických důvodů. Těmito důvody je skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání těžařů proti neudělení vyjímky z rušení chráněných živočišných druhů. Rádi budeme věřit, že toto zastavení těžby se stane trvalým. Pokud by Kamenolomy dále chtěly usilovat o její obnovení, jsme připraveni vyvinout veškeré usilí, abychom tomu zabránili.

Odvolání Kamenolomy s.r.o. proti zamítnuté výjimce

Proti zamítnuté výjimce se težaři odvolali. Jako důvod uvedli v odvolání údajné procesní chyby a žádají, aby odbor životního prostředí Stč. kraje znovu jejich žádost projednal. K tomuto požadavku jsme podali naše vyjádření, které je k dispozici zde. K dnešnímu dni se v lomu nepracuje.

Žádost o výjimku byla zamítnuta!

Žádost těžařů o vyjímku z ochrany zvláště ohrožených živočišných druhů, které se vyskytují v prostoru ouštického lomu, byla odborem životního prostředí Středočeského kraje zamítnuta. Kamenolomy mají sice nyní možnost se proti výsledku odvolat, ale kvalitní odůvodnění mnoho šancí na úspěch těžařům dle našeho názoru nedává. I kdyby, tak to rozhodně nevzdáme. Rozhodnutí je k dispozici zde: Vyjímka zamítnutí. Bez udělení vyjímky nemůže být lom rozšířen a těžba by se měla ukončit. Už teď je nelegální.

Žádost o výjimku z ochrany zvláště ohrožených druhů

Kamenolomy ČR s.r.o. dostaly v rámci projednání dokumentace EIA podmínku na zpracování doplňku biologického průzkumu oblasti stávajícího lomu, neboť se zde vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů. Tento průzkum to potvrdil. Pro další postup v povolování těžby v lomu si musí těžaři opatřit výjimku dle zákona o ochraně přírody. V žádosti musí prokázat, že jejich zájem na pokračování v těžbě přesahuje veřejný zájem na ochranu přírody. Do řízení se náš spolek přihlásil a podal dnes své negativní stanovisko. (Uloženo zde)

Těžba v Oušticích zastavena

Báňský úřad konečně rozhodl na základě našeho podání o zastavení těžby v lomu Ouštice, z důvodu překročení povoleného limitu. Do doby projednání EIA a nového povolení nesmí majitel lomu dále lom provozovat. Ještě stihnul provést extrémně rozsáhlý odstřel, aby měl z čeho expedovat. I toto se budeme snažit zastavit, vždyť silnice u nás jsou v tak žalostném stavu právě díky lomu. Text zde:  Zastavení těžby - Báňský úřad

Návrh na zastavení těžby

Děkujeme všem, kteří přišli vyjádřit svůj názor k záměru na rozšíření a prohloubení lomu v Oušticích. Při veřejném projednání bylo potvrzeno, že v současné době lom těží mimo povolené hranice a jeho provozování je tedy protiprávní. Při dosavadním provozu nebyly plněny podmínky plynoucí z dřívějšího povolení. Z tohoto důvodu jsme podali na odpovědné státní orgány požadavek na okamžité zastavení těžby a to až do doby, než bude případně vydáno povolení nové. Naše oznámení je k nahlédnutí http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2020/02/OZNÁMENÍ.pdf

Lom Ouštice – veřejné projednání EIA

Dne 19.2.2020 v 16 hodin se na Městském úřadě v Neveklově koná

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

dokumentace EIA na zahloubení a rozšíření stávajícího lomu v Oušticích.  
     
      Poté, co byla původní dokumentace na základě připomínek státních orgánů i připomínek našich zpracovateli vrácena k doplnění, ji oznamovatel Kamenolomy ČR s.r.o. znovu předložil k posouzení odboru životního prostředí Stč kraje. Přes požadavek orgánů na zpracování dokumentace v alternativě bez zahloubení, trvá těžař na svém záměru, jednak rozšířit lom do hloubky, a hlavně jej zahloubit pod hladinu podzemní vody. Po celou dobu těžby by bylo nutno podzemní pitnou vodu v množství milionů litrů ročně odvádět do potoka. Po vytěžení lomu se pak předpokládá zavážení jámy odpadem ze staveb. Kromě ještě dalšího zvýšeného dopravního zatížení a poškozování silnic v širokém okolí, hrozí riziko snížení hladiny podzemní vody a její budoucí znečištění od navážených odpadů. I další požadavky státních orgánů ochrany přírody i požadavky vyplývající z územního plánu Města na oddělení průmyslově využívaných ploch od okolí výsadbou dřevin nehodlá těžař provést.