Archiv autora: admin

Odvolání Kamenolomy s.r.o. proti zamítnuté výjimce

Proti zamítnuté výjimce se težaři odvolali. Jako důvod uvedli v odvolání údajné procesní chyby a žádají, aby odbor životního prostředí Stč. kraje znovu jejich žádost projednal. K tomuto požadavku jsme podali naše vyjádření, které je k dispozici zde. K dnešnímu dni se v lomu nepracuje.

Co je to EIA?

EIA je proces posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti). Proces EIA je upraven v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA). Proces EIA je veden buď krajským úřadem, nebo Ministerstvem životního prostředí, a to například v závislosti na tom, jak velké území by mohlo být plánovaným záměrem dotčeno, nebo zda jde o zvláště chráněné území apod. V našem případě je příslušným orgánem Ministerstvo. Příslušnému úřadu zašle investor oznámení o záměru a tím je proces EIA zahájen. V našem případě je záměrem posuzovaným v procesu EIA stanovení dobývacího prostoru s následným povolením hornické činnosti. Jedná se o záměr, u kterého je velké riziko negativního vlivu na životní prostředí, a probíhá tudíž povinně úplný proces EIA.

Proces EIA má tyto fáze:

  1. Oznámení
  2. Dokumentace
  3. Posudek
  4. Veřejné projednání
  5. Závazné stanovisko úřadu

Autor: Daniel Čermák

Založení stránek

Tyto stránky byly založeny na podporu spolku "Česká458", který se snaží zabránit povolení dobývacího prostoru s rozsáhlým zásahem do přírodní krajiny a ovlivněním života v blízkém okolí.

Autor: Daniel Čermák