Lom Ouštice – veřejné projednání EIA

Dne 19.2.2020 v 16 hodin se na Městském úřadě v Neveklově koná

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

dokumentace EIA na zahloubení a rozšíření stávajícího lomu v Oušticích.  
     
      Poté, co byla původní dokumentace na základě připomínek státních orgánů i připomínek našich zpracovateli vrácena k doplnění, ji oznamovatel Kamenolomy ČR s.r.o. znovu předložil k posouzení odboru životního prostředí Stč kraje. Přes požadavek orgánů na zpracování dokumentace v alternativě bez zahloubení, trvá těžař na svém záměru, jednak rozšířit lom do hloubky, a hlavně jej zahloubit pod hladinu podzemní vody. Po celou dobu těžby by bylo nutno podzemní pitnou vodu v množství milionů litrů ročně odvádět do potoka. Po vytěžení lomu se pak předpokládá zavážení jámy odpadem ze staveb. Kromě ještě dalšího zvýšeného dopravního zatížení a poškozování silnic v širokém okolí, hrozí riziko snížení hladiny podzemní vody a její budoucí znečištění od navážených odpadů. I další požadavky státních orgánů ochrany přírody i požadavky vyplývající z územního plánu Města na oddělení průmyslově využívaných ploch od okolí výsadbou dřevin nehodlá těžař provést.