LOM Ouštice EIA

Poté, co bylo Odborem životního prostředí Stč. kraje rozhodnuto, že záměr oznamovatele Kamenolomy ČR s.r.o. má významný vliv na životní prostředí a dokumentace k tomuto záměru musí být projednána v řízení EIA, oznamovatel předložil upravenou a doplněnou dokumentaci k projednání dle zák. 100/2001Sb. Text dokumentace je ke stažení z portálu Cenia: Dokumentace EIA Ouštice . K dokumentaci jsme připravili stanovisko spolku, které  navazuje na naše dřívější vyjádření ke zjišťovacímu řízení. Text je dostupný zde. V další fázi bude jmenován posuzovatel, který zhodnotí dokumentaci včetně vypořádání všech připomínek. Pokud nebude dokumentace vrácena k doplnění ev. přepracování, potom následuje veřejné projednání v Neveklově. O tom bude veřejnost zpravena na úřední desce města. Při tomto jednání mají občané možnost vyjádřit své námitky.